Projekt Deti na výstave – V dialógu s mladými návštevníkmi

Mgr. Michaela Syrová, PhD.

Ambíciou tvorcu výstavy je zaujať čo najviac návštevníkov – odborníkov, laických milovníkov umenia, náhodných okoloidúcich, starších i mladších. Niektorí vnímajú potenciál priameho kontaktu s umením, vo verejnej mienke sa však nestretneme s veľmi pozitívnym nazeraním na potrebu takéhoto trávenia voľného času. Cesta, ako tento jav zmeniť, je vychovať si návštevníkov. Formovateľnou skupinou sú mladí – deti, žiaci, študenti. Oni sú návštevníci výstav v budúcnosti. Je preto dôležité vytvoriť, povzbudiť a podchytiť ich záujem o výstavy.

Vizuálny jazyk je vlastný výtvarnému dielu aj súčasnej spoločnosti a je oporným bodom pre komunikáciu s touto skupinou. Výtvarné dielo používa jazyk aktuálny aj v bežnej vizuálnej komunikácii. Vizuálnym jazykom sú mladí ľudia dnes pohltení. Umelec ale využíva aj novotvary a kombinácie známych a nových znakov. Práve pre porozumenie takýmto odchýlkam je potrebné poznať, rozvíjať schopnosti a nadobúdať skúsenosti s vizuálnym jazykom. Jazyk výtvarného diela nie je celkom totožný s tým bežne používaným, oba spôsoby sú si však veľmi blízke.

Dôležitou úlohou výtvarného umenia je komunikácia. Artefakt je štruktúrou znakov a symbolov, ktoré vytvárajú zložité obrazce. Podobne ako verbálny jazyk má viaceré vrstvy, aj výtvarné (vizuálne) dielo obsahuje viaceré významové vrstvy. Je rečou, ktorú vnímame okom. Výstava umenia je príležitosť stretnúť sa vizuálnym svetom v jeho ušľachtilej podobe.

Rozoznať jazyk, porozumieť vzťahom znakov, viesť k samostatnosti pri prekonávaní ťažkostí v porozumení umeniu a presahov v spoločnosti – to sú niektoré z cieľov, ktoré majme na mysli pri zvažovaní nad výberom vhodnej metódy výkladu diela. Výtvarné dielo môže napĺňať v živote dieťaťa i dospelého viaceré funkcie. Byť zdrojom inšpirácie, prostriedkom relaxácie, kľúčom k orientácii v spoločnosti, vo vlastnej komunite. Môže prebúdzať spomienky, záujem o nadväzovanie nových kontaktov, pomáha udržiavať spojenie s výtvarným umením a tým zmysluplne spoznávať vizuálnu kultúru. K tomu však, aby bol súci zaoberať sa dekódovaním výtvarného umenia, potrebuje poznať jazyk, ktorým sú vo výtvarnom umení správy zaznamenané Výtvarný / vizuálny jazyk tu hrá veľmi dôležitú úlohu. Základným predpokladom pre skutočné využitie návštevy výtvarného umenia v poznávaní vizuálneho jazyka je aktívna účasť návštevníka.

Umelecké diela väčšinou nie sú nejako extra zábavné, ale to neznamená, že neposkytujú potešenie a radosť. Podmienkou je objaviť radosť z objavovania a myslenia. Kontaktom s dielom máme jedinečnú možnosť zobudiť túžbu „dotýkať sa“ umenia. Dotýkať sa môžeme intelektuálne, emocionálne a aj zmyslovo. Isteže vždy nie je možné naozaj sa fyzicky dotknúť, ale využitie viacerých zmyslov je vítané a žiaduce. Aktivizuje a ponúka iné náhľady. Návšteva, pri ktorej sú deti vyzvané, aby vnímali vôňu farieb alebo dreva, je zaujímavejšou a tvorivejšou a obsahuje aj prvok prekvapenia.

Pre návštevu výstavy deťmi je potrebné pripraviť zaujímavý aktivizačný program – prispôsobený potrebám, ale aj dostatočne náročný a prínosný. Zo stretnutia musí prúdiť nadšenie, aktivita, kreativita. A v prvom rade musí byť nadchnutý samotný pedagóg, aby mohol „nakaziť“ svojich žiakov radosťou, ochotou meniť svoje postoje a pohľady na vec. Aj vnímať umenie je potrebné sa učiť. Pozerať sa ešte neznamená vždy aj vidieť.

Na výstave sa návštevníci stretávajú s reálnym svetom – svetom ľudského poznania, citov a prežívania. Objaviť túto hĺbku si vyžaduje nemalé úsilie. Živý kontakt, ktorý žiaci príjmu v galérii, pretrvá a je dôležitým a využiteľným kamienkom mozaiky výchovy umením. V našej spoločnosti býva vo vzdelávacom  a výchovnom systéme presadzovaná tradične skôr rozumová zložka, imaginatívna a emotívna čiastka je potlačovaná ako menej dôležitá. Návšteva výstavy umenia ale atakuje všetky elementy osobnosti.